Dāvanu kartes pirkuma noteikumi

Dāvanu kartes iegādes līguma un dāvanu kartes lietošanas noteikumi


Šī līguma puses ir internetveikala FromMe.lv operators SIA „Happycard”, reģistrācijas numurs 53603046151 (turpmāk tekstā saukta „Operators”), un persona, kas iegādājas dāvanu karti un citas preces un pakalpojumus (turpmāk tekstā saukta „Pircējs”) ar elektroniskās tirdzniecības sistēmas interneta vietnē www.FromMe.lv (turpmāk tekstā saukta „Sistēma”) palīdzību.

1.    Līguma priekšmets

1.1. Šis līgums regulē Operatora un Pircēja tiesiskās attiecības, kas saistītas ar dāvanu kartes (turpmāk tekstā saukta „Dāvanu karte”)  iegādes un papildus preču un pakalpojumu pirkuma noteikumiem, un Dāvanu kartes lietošanas noteikumus, kas ir saistoši Pircējam, Dāvanu kartes lietotājam un 1.3.punktā norādītajiem pakalpojumu sniedzējiem.

1.2. Ar šo līgumu Operators apņemas izsniegt Pircējam tā Sistēmā izvēlēto Dāvanu karti un pārdot Sistēmā izvēlētās papildus preces un pakalpojumus, un Pircējs apņemas līgumā noteiktajā kārtībā un saskaņā ar Sistēmā sniegtajiem norādījumiem samaksāt Operatoram Dāvanu kartes vērtību un citu izvēlēto preču un pakalpojumu cenu.

1.3. Dāvanu karte ir paredzēta samaksai par precēm un pakalpojumiem (turpmāk tekstā viss kopā saukts „Pakalpojumi”). Operators nesniedz Sistēmā un Dāvanu kartē norādītos Pakalpojumus – Pakalpojumus pārdod Sistēmā norādītie pakalpojumu sniedzēji (turpmāk tekstā saukti „Pakalpojumu sniedzējs”).

1.4. Dāvanu kartē tiek norādīts individuāls tās reģistrācijas numurs un autorizācijas kods jeb „PIN kods”. Pircējs ir tiesīgs izvēlēties Dāvanu kartes dizainu, ja Sistēmā tiek piedāvāti vairāki izvēles varianti.

1.5. Pircējs ir tiesīgs izvēlēties Dāvanu kartes veidu saskaņā ar Sistēmā sniegto informāciju:

1.5.1. Dāvanu karte norēķiniem ar noteiktu Pakalpojumu sniedzēju, kas tiek norādīts Dāvanu kartē (turpmāk tekstā saukta „Uzņēmuma Dāvanu karte”).

1.5.2. Dāvanu karte noteikta Pakalpojumu sniedzēja piedāvāta noteikta Pakalpojumu veida saņemšanai  (turpmāk tekstā saukta „Dāvanu kupons”). Dāvanu kupons var tikt izmantots tikai vienu reizi Dāvanu kuponā norādīto Pakalpojumu saņemšanai.

1.5.3. Dāvanu karte norēķiniem par Pakalpojumiem ar jebkuru no Sistēmā norādītajiem Pakalpojumu sniedzējiem (turpmāk tekstā saukta „FromMe karte”).

1.5.4. Ja turpmāk tekstā lietots termins „Dāvanu karte”, noteikumi piemērojami visiem šajā punktā minētajiem Dāvanu karšu veidiem.

1.6. Papildus Dāvanu kartei Pircējam Sistēmā var tikt piedāvāts par papildus samaksu iegādāties šādas preces un pakalpojumus:

1.6.1. Īpašu Dāvanu kartes iepakojumu – aploksni – saskaņā ar Sistēmā sniegto aprakstu.

1.6.2. Kādu no Sistēmā piedāvātajiem Dāvanu kartes piegādes veidiem.

1.6.. Uz jebkuriem Sistēmā veicamajiem darījumiem ir attiecināmi šā līguma noteikumi. Papildus preces un pakalpojumu apraksts un attēli ir sniegti Sistēmā. Pircējs apliecina, ka tam ir zināms: attēli ir ilustratīvi un prece var precīzi neatbilst attēlā redzamajai.

 

2.     Līguma spēkā stāšanās

2.1. Pircējs veicot Dāvanu kartes iegādi apliecina, ka pirms šā līguma slēgšanas ir rūpīgi iepazinies ar šā līguma noteikumiem, tajā skaitā Dāvanu kartes lietošanas noteikumiem, un tiem pilnībā piekrīt.

2.2. Pircējs apliecina savu piekrišanu līguma noslēgšanai un tā noteikumiem, saskaņā ar Sistēmā dotajiem noteikumiem noklikšķinot uz atzīmes „Piekrītu līguma noteikumiem” (apliecinājuma formulējums var tikt mainīts, nemainot satura jēgu). Pircējam ir zināms, ka šis līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir veicis maksājumu saskaņā ar šā līguma noteikumiem.

2.3. Operators apliecina līguma slēgšanas faktu ar elektroniskā pasta vēstules nosūtīšanu Pircējam.

2.4. Pircējs apliecina, ka tam ir zināms: Operatora un Pircēja noslēgtais līgums un Dāvanu kartes lietošanas noteikumi to vēlākai apskatei netiek saglabāti. Visiem Pircējiem un Dāvanu karšu lietotājiem piemērojamie līguma un Dāvanu kartes lietošanas noteikumi ir izvietoti Sistēmā, latviešu valodā.

2.5. Pēc šā līguma noslēgšanas Operators ar Pircēju un Dāvanu kartes lietotāju sazinās latviešu valodā, darbībām Sistēmā var tikt piedāvāta dažādu valodu izvēles iespēja.

2.6. Pircējs apliecina un piekrīt, ka pēc šā līguma spēkā stāšanās Pircējs nav tiesīgs atteikties no līguma un samaksātā naudas summa netiek atdota, izņemot šajā līgumā īpaši norādītos gadījumus.

 

3.    Operatora un Pircēja savstarpējo norēķinu kārtība

3.1. Pircējs ir tiesīgs izvēlēties Uzņēmuma Dāvanu kartes un FromMe kartes vērtību saskaņā ar Sistēmā ievietoto attiecīgās Dāvanu kartes piedāvājumu. Izvēlētā Uzņēmuma Dāvanu kartes vai FromMe kartes vērtība tiek norādīta Dāvanu kartē, pēc Dāvanu kartes izsniegšanas tās vērtība nevar tikt mainīta, Dāvanu kartes vērtība nevar tikt papildināta ar jaunām iemaksām. Iespēju Dāvanu kartes pirkuma maksa tiek norādīta Sistēmā pirms šā līguma slēgšanas. 1.6.punktā norādīto papildus preču un pakalpojumu cena tiek norādīta Sistēmā pirms šā līguma slēgšanas.

3.2. Iegādājoties Sistēmā Dāvanu karti un papildus preces un pakalpojumus, Pircējs veic šādas darbības:

3.2.1. Aizpilda pasūtījuma anketu, norādot savus datus un citu Sistēmā pieprasīto informāciju.

3.2.2. Apmaksā Operatoram Dāvanu kartes vērtību un veic papildus maksājumus, ja tādi noteiktajā gadījumā ir piemērojami un uzrādīti Sistēmā. Maksājumi tiek veikti saskaņā ar Sistēmā sniegtajiem norādījumiem.

3.3. Maksājumi Operatoram var tikt veikti kādā no Sistēmā norādītajiem variantiem, tajā skaitā lietojot Sistēmā izvēlētās bankas elektronisko norēķinu sistēmu, vai maksājot Operatoram ar pārskaitījumu uz tā norādīto norēķinu kontu Operatora rēķinā norādītajā termiņā, ja līdzēji šādu norēķinu kārtību atsevišķi saskaņojuši un Operators ir izrakstījis atbilstošu rēķinu.

 

4.    Dāvanu kartes piegādes kārtība

4.1. Dāvanu karte un citas Sistēmā izvēlētās papildus preces tiek piegādātas pēc to apmaksas vienā no šādiem veidiem pēc Pircēja izvēles (Pircēja izvēle tiek veikta Sistēmā, sekojot norādījumiem):

4.1.1. Bez papildus samaksas:

4.1.1.1. Dāvanu kartes saņemšana FromMe birojā, iepriekš vienojoties par saņemšanas laiku zvanot pa tel. 27243030.

4.1.1.2. vai elektroniskā veidā, Pircēja izvēlētajā datumā. Dāvanu karte elektroniskā veidā ir „pdf” formātā, Pircējs vai Dāvanu kartes lietotājs patstāvīgi izprintē šādu Dāvanu karti un tā ir derīga bez Operatora paraksta.

4.1.2. Par papildus samaksu, kuras apmērs tiek norādīts Sistēmā – Rīgas pilsētas robežās – ar kurjerpasta palīdzību uz Pircēja pasūtījuma anketā Sistēmā norādīto adresi. Šādā gadījumā Dāvanu karte tiek piegādāta Pircēja izvēlētajā datumā, ievērojot šādus noteikumus par ātrāko iespējamo piegādes datumu un laiku: pirkuma veikšanas dienā līdz plkst. 18:00, ja pirkums veikts līdz plkst. 13:00, vai nākamajā darba dienā laikā no plkst. 9:00 līdz plkst. 18:00, ja pirkums ir veikts iepriekšējā dienā laikā no plkst. 13:00 līdz 24:00. Precīzs piegādes laiks ir atkarīgs no attiecīgā kurjerpakalpojumu sniedzēja piemērotajiem noteikumiem.

4.1.3. Par papildus samaksu, kuras apmērs tiek norādīts Sistēmā – ar pasta palīdzību uz Pircēja pasūtījuma anketā Sistēmā norādīto adresi Latvijas Republikas teritorijā. Precīzs piegādes laiks ir atkarīgs no pasta pakalpojumu sniedzēja piemērotajiem noteikumiem. Ņemot vērā papildus preču īpašības, atsevišķos gadījumos Sistēmā netiek piedāvāta Dāvanu kartes un papildus preču piegāde pa pastu.

4.1.4. Par papildus samaksu, kuras apmērs tiek norādīts Sistēmā - uz Omniva pakomātu, kuru pircējs izvēlējies pasūtījuma brīdī. Precīzs piegādes laiks ir atkarīgs no Omniva piemērotajiem noteikumiem.

4.2. Pircējam ir pienākums norādīt Sistēmā (aizpildot pasūtījuma anketu) precīzus datus Dāvanu kartes piegādei, ja tiek izvēlēta Dāvanu kartes piegāde ar pasta vai kurjerpasta palīdzību, tajā skaitā precīzu ēkas numuru, telpu grupas numuru, durvju kodu un citus datus par ierobežojumiem iekļūšanai attiecīgajās telpās, tajā skaitā iespējamos laika ierobežojumus, pretējā gadījumā Operators nav atbildīgs par nesavlaicīgu piegādi.

4.3. Pēc Dāvanu kartes izsniegšanas Pircējam ir pienākums pārbaudīt Dāvanu kartes vērtības un citu datu atbilstību šā līguma noteikumiem un Pircēja veikto maksājumu apmēram, neatbilstības gadījumā par to nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Dāvanu kartes piegādes dienas, rakstveidā paziņojot Operatoram. Šādi paziņojumi tiek sagatavoti, iesniegti un izskatīti saskaņā ar 9.2.-9.4.punkta noteikumiem.

 

5.    Dāvanu kartes derīguma termiņš

5.1. Dāvanu kartes derīguma termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši no tās piegādes dienas (no iegādes brīdī Sistēmā norādītā vēlamā piegādes datuma), šāds Dāvanu kartes derīguma termiņš tiek norādīts Dāvanu kartē. Izņēmums no šā punkta noteikumiem ir gadījums, ja Pircējs Sistēmā izvēlas akcijas piedāvājuma Dāvanu karti ar citu Dāvanu kartes derīguma termiņu, kas tiek norādīts Dāvanu kartē.

5.2. Dāvanu kartes derīguma termiņa pēdējā diena ir beidzamā 12 mēnešu vai cita uz Dāvanu kartes norādītā perioda diena. Dāvanu kartes derīguma termiņa beigu diena uzskatāma par šā līguma beigu dienu.

5.3. Ja beidzies Dāvanu kupona, FromMe kartes vai Uzņēmuma Dāvanu kartes derīguma termiņš un šāda Dāvanu karte nav lietota norēķiniem par Pakalpojumiem, to ir iespējams pagarināt 1 mēneša ietvaros kopš derīguma termiņa beigām. 

 

6.    Dāvanu kartes lietošanas noteikumi

6.1. Dāvanu kartes nodošana trešajām personām. Pircējs ir tiesīgs nodot Dāvanu karti trešajām personām, informējot šīs personas par Dāvanu kartes lietošanas noteikumiem un nodrošinot to, ka šīs personas piekrīt un ievēro Dāvanu kartes lietošanas noteikumus, tajā skaitā tos noteikumus, kas šajā līgumā norādīti kā Pircēja saistības. Par Dāvanu kartes lietotāju uzskatāma tā persona, kuras rīcībā Dāvanu karte faktiski atrodas, un ne Operatoram, ne Pakalpojumu sniedzējam nav pienākuma pārliecināties, vai Dāvanu kartes uzrādītājam ir tiesisks pamats lietot Dāvanu karti.

6.2. Pakalpojumi, kuru apmaksai tiek lietota Dāvanu karte.

6.2.1. Iegādājoties Dāvanu karti, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar Sistēmā piedāvātā un Dāvanu kartē noteiktā Pakalpojuma aprakstu un tam piemērojamajām prasībām, kas ir jāievēro Dāvanu kartes lietotājam, tajā skaitā, bet ne tikai, vecuma ierobežojumiem. Pircējam ir zināms, ka Pakalpojumu sniedzējs var atteikties sniegt Pakalpojumu personai, kas neatbilst Pakalpojuma sniegšanai izvirzītajām prasībām, un šādā gadījumā ne Pircējam, ne Dāvanu kartes lietotājam netiek atdota Operatoram samaksātā nauda, tajā skaitā maksa par Dāvanu kartes piegādi, ja tāda bijusi piemērota.

6.2.2. Dāvanu karte, kas paredzēta norēķiniem par Pakalpojumiem, kurus saskaņā ar attiecīgā Pakalpojumu sniedzēja noteikumiem var sniegt tikai noteiktā gadalaikā vai noteiktos klimatiskajos apstākļos, ir derīga tikai atbilstošajā gadalaikā un klimatiskajos apstākļos, nepārsniedzot Dāvanu kartes derīguma beigu termiņu.

6.2.3. Sistēmā piedāvātie Pakalpojumi, kuru izmantošanai Pircējs var iegādāties Dāvanu karti, var būt bīstami veselībai un dzīvībai. Pircējs apliecina, ka tam ir zināms, ka Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības atteikties sniegt Pakalpojumus, ja attiecīgo Pakalpojumu sniegšana izraisa draudus Dāvanu kartes lietotāja dzīvībai vai veselībai.

6.2.4. Operators patstāvīgi vai vienojoties ar Pakalpojumu sniedzēju ir tiesīgs noteikt Pakalpojumu veidus, kuru apmaksai Dāvanu karte nav derīga.

6.3.    Dāvanu kartes lietošanas kārtība norēķiniem ar Pakalpojumu sniedzēju.

6.3.1. Dāvanu kartes lietotājs ir tiesīgs lietot Dāvanu karti norēķiniem par Pakalpojumiem, sazinoties ar attiecīgo Pakalpojumu sniedzēju (izmantojot Sistēmā norādītos kontaktdatus), nepieciešamības gadījumā saskaņā ar Pakalpojumu sniedzēja noteikumiem veicot rezervāciju (vienojoties par noteiktiem Pakalpojumiem un precīzu to sniegšanas laiku un vietu), izņemot gadījumus, ja Dāvanu karte paredzēta norēķiniem par precēm, kuru iegādei saskaņā ar Pakalpojumu sniedzēja noteikumiem ir jāievēro tikai Pakalpojumu sniedzēja darba laiks. Pircējs apliecina savu piekrišanu tam, ka neierašanās ar Pakalpojumu sniedzēju norunātajā laikā un vietā tiek uzskatīta par atbilstošu Pakalpojumu sniegšanu, Dāvanu karte tiek uzskatīta par izlietotu attiecīgā Pakalpojuma vērtībā, un attiecīgā vērtība naudā netiek atgriezta un citādi atlīdzināta.

6.3.2. Pakalpojumu sniedzējs pirms Pakalpojuma sniegšanas ir tiesīgs prasīt Dāvanu kartes lietotājam parakstīt papildus vienošanās un piekrišanas, kas saistītas ar attiecīgā Pakalpojuma sniegšanu un nav pretrunā ar šā līguma un Dāvanu kartes lietošanas noteikumiem. Pircējs ir informēts, ka Dāvanu kartes lietotāja atteikuma parakstīt vienošanās gadījumā Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs atteikties sniegt Dāvanu kartē norādīto Pakalpojumu un šādā gadījumā Pircējam netiek atdota Operatoram samaksātā nauda, tajā skaitā maksa par Dāvanu kartes piegādi, ja tāda bijusi piemērota.

6.3.3. Ja Dāvanu kartes lietotājs vēlas lietot Dāvanu karti norēķiniem ar Pakalpojumu sniedzēju, Dāvanu kartes lietotājs iesniedz Dāvanu karti attiecīgajam Pakalpojumu sniedzējam pie Pakalpojumu sniedzēja kases sistēmas pirms norēķina par Pakalpojumu veikšanas. Pakalpojumu sniedzējs pēc datiem Sistēmā vai sazinoties ar Operatoru pārliecinās, ka attiecīgā Dāvanu karte ir derīga un tās vērtība ir pietiekoša izlietošanai norēķiniem par Pakalpojumiem.

6.3.4. Norēķins par Pakalpojumiem tiek veikts atbilstoši Pakalpojumu sniedzēja noteiktajai cenai par attiecīgajiem Pakalpojumiem, Operators nav atbildīgs par Pakalpojumu sniedzēju noteiktajām cenām un to izmaiņām. Ja Pakalpojumu summa pārsniedz Dāvanu kartes vērtību vai Dāvanu kartes vērtības atlikumu, tad Dāvanu karte var tikt lietota norēķinam, Dāvanu kartes lietotājam veicot starpības piemaksu Pakalpojumu sniedzējam skaidras vai bezskaidras naudas veidā vai izmantojot citu Dāvanu karti. Izņēmums no šā punkta noteikumiem ir Dāvanu kupona lietošana norēķiniem – Pakalpojumu sniedzējs nav tiesīgs pieprasīt papildus samaksu par attiecīgo Pakalpojumu Dāvanu kupona iesniegšanas gadījumā.

6.3.5. Pakalpojumu sniedzējs vai Operators pēc Pakalpojumu sniedzēja pieteikuma reģistrē norēķinus ar Dāvanu karti Sistēmā. Par norēķiniem ar Dāvanu karti Pakalpojumu sniedzējs izsniedz Dāvanu kartes lietotājam kvīti vai kases aparāta čeku, norādot ar Dāvanu karti apmaksāto Pakalpojumu summu. Dāvanu kartes lietotājam nekavējoties, neatejot no Pakalpojumu sniedzēja kases, ir pienākums pārbaudīt kvītī vai čekā norādīto datu pareizību un neatbilstības gadījumā nekavējoties par to informēt Pakalpojuma sniedzēju. Dāvanu kartes lietotājam ir pienākums parakstīt attiecīgo kvīti vai čeku, ja Pakalpojumu sniedzējs to pieprasa.

6.3.6. Par norēķiniem ar Dāvanu karti netiek ieturēta jebkāda maksa.

6.3.7. Pirkumi, kas pilnībā vai daļēji apmaksāti ar Dāvanu karti, kļūst neatsaucami, tiklīdz Dāvanu kartes lietotājs ir atstājis Pakalpojumu sniegšanas vietu, un jebkādas naudas summas netiek ieskaitītas atpakaļ Dāvanu kartes vērtībā. Ja Dāvanu kartes lietotājs pēc Dāvanu kartes izlietošanas norēķiniem par Pakalpojumiem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā prasa atcelt darījumu, Dāvanu kartes lietotājs vēršas pie attiecīgā Pakalpojumu sniedzēja.

6.4. Dāvanu kartes vērtības atlikuma pārbaude. Dāvanu kartes lietotājs var pārliecināties par Dāvanu kartes vērtības atlikuma summu Sistēmā, sekojot Sistēmas norādījumiem.

6.5. Nederīga Dāvanu karte. Dāvanu karte uzskatāma par nederīgu un netiek pieņemta norēķinu veikšanai, ja iestājies kāds no šādiem nosacījumiem:

6.5.1. Dāvanu kartes vērtības atlikums ir vienāds ar 0,- EUR (nulle euro).

6.5.2. Beidzies Dāvanu kartes derīguma termiņš.

6.5.3. Dāvanu kartes bojājumu dēļ nav redzams tās reģistrācijas numurs vai autorizācijas jeb „PIN” kods, nav redzama tās vērtība vai derīguma termiņš. Šādā gadījumā Dāvanu kartes lietotājs ir tiesīgs prasīt Operatoram Dāvanu kartes atkārtotu izsniegšanu 6.6.punktā norādītajā kārtībā.

6.5.4. Dāvanu karte ir viltota vai tai ir viltojuma pazīmes. Viltota Dāvanu karte tiek anulēta, tā nav apmaināma pret derīgu Dāvanu karti un tās atlikums netiek izsniegts Dāvanu kartes lietotājam.

6.6. Nozaudēta Dāvanu karte. Par Dāvanu kartes nozaudēšanu Dāvanu kartes lietotājs nekavējoties paziņo Operatoram. Pircējs ir tiesīgs iesniegt Operatoram rakstveida pieteikumu par Dāvanu kartes atkārtotu izsniegšanu. Šādā gadījumā attiecīgā Dāvanu karte var tikt nosūtīta Pircējam atkārtoti elektroniskā veidā „pdf” formātā. Minētās Pircēja tiesības nepāriet uz jebkuru Dāvanu kartes lietotāju, atkārtotu Dāvanu kartes izsniegšanu ir tiesīgs pieprasīt tikai Pircējs.

6.7. Maksa par papildus pakalpojumiem. Netiek noteikta maksa par Dāvanu kartes lietošanu tās derīguma termiņa laikā. Pircējs un Dāvanu kartes lietotājs maksā Operatoram pakalpojumu cenrādī, kas pievienots šā Dāvanu kartes iegādes līguma un Dāvanu kartes lietošanas noteikumu pielikumā, norādīto komisijas un pakalpojumu maksu par papildus pakalpojumiem, kas tiek izpildīti pēc Pircēja vai Dāvanu kartes lietotāja pieprasījuma.

 

7.    Pārējās līdzēju tiesības un pienākumi

7.1. Pircēja atteikuma tiesības.

7.1.1. Pircējam ir tiesības atteikties no šā līguma un Dāvanu kartes iegādes darījuma, paziņojot par to rakstveidā Operatoram 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no šā līguma spēkā stāšanās dienas. Šādā gadījumā Operators anulē attiecīgo Dāvanu karti. Atteikuma tiesības nav izmantojamas, ja Dāvanu karte jau lietota norēķiniem par Pakalpojumiem. Atteikuma tiesības neattiecas uz šā līguma 1.6. punktā norādītajām precēm un pakalpojumiem.

7.1.2. Saņemot iepriekšējā punktā norādīto Pircēja paziņojumu par atteikšanos no līguma un Dāvanu kartes iegādes darījuma, Operatoram ir pienākums iespējami agrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā atmaksāt Pircējam par Dāvanu karti saņemto naudu. Atteikuma tiesības ir tikai Pircējam, un naudas atdošana minētajā gadījumā tiek veikta tikai Pircējam, nevis jebkuram Dāvanu kartes lietotājam.

7.2. Dāvanu kartes apmaiņa pret naudu vai citu Dāvanu karti.

7.2.1. Pēc Dāvanu kartes lietotāja iesnieguma noformēšanas par Dāvanu kartes apmaiņu pret naudu, Operators 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīga iesnieguma saņemšanas dienas veic naudas izmaksu Dāvanu kartes lietotājam ar pārskaitījumu uz norādīto norēķinu kontu, ieturot ar Dāvanu kartes apmaiņu saistīto maksu, kas aprēķināma 20% (divdesmit procentu) apmērā no Dāvanu kartes atlikuma vērtības, bet ne mazāk kā 7,00 EUR (septiņi eiro). Dāvanu kartes lietotājam ir tiesības pieprasīt naudas izmaksu saskaņā ar šā punkta noteikumiem 1 (viena) gada laikā no attiecīgās Dāvanu kartes piegādes dienas.

7.2.2. Uzņēmuma Dāvanu karte, Dāvanu kupons un akcijas piedāvājuma ietvaros ar vērtības atlaidi nopirkta Dāvanu karte tiek apmainīta par tādu pašu akcijas summu, par kādu tika iegādāta. 

7.2.3. Uzņēmuma Dāvanu karte vai Dāvanu kupons, kuru Pircējs iegādājies bez īpašiem akcijas piedāvājumiem un bez vērtības atlaidēm, tās derīguma termiņa laikā pēc Dāvanu kartes lietotāja rakstveida iesnieguma iesniegšanas Operatoram var tikt apmainīta pret citu FromMe Dāvanu karti.

7.2.4. Dāvanu kartes lietotājs ir tiesīgs pieprasīt Dāvanu kartes apmaiņu pret naudu vai citu Dāvanu karti saskaņā ar 7.2.1.punkta un 7.2.3.punkta noteikumiem tikai Operatoram, nevis Pakalpojumu sniedzējam.

7.2.5.  Šā līguma 7.2.1.-7.2.3.punkta izpildei, lai noteiktu, vai Dāvanu karte ir nopirkta akcijas ietvaros ar vērtības atlaidi, Operators lieto Sistēmā reģistrētos Dāvanu karšu iegādes darījumu datus.

7.2.6. Ja Dāvanu karte ir iegūta reklāmas kampaņas ietvaros (izloze, pārdošanas akcija), tad Dāvanu karte netiek mainīta pret naudas līdzekļiem un derīguma termiņš nav pagarināms vai atjaunojams.

7.3. Dāvanu kartes un naudas izmaksas aizturēšana.

7.3.1. Operatoram pirms Dāvanu kartes izsniegšanas un pirms Dāvanu kartes vērtības izmaksas naudā ir tiesības veikt klientu identifikācijas un izpētes procedūras saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un atteikties izsniegt Dāvanu karti vai izmaksāt tās vērtību naudā, ja klienta identifikācija nav iespējama vai ja Operatoram ir aizdomas par iespējamu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas mēģinājumu, kā arī citos normatīvajos aktos paredzētos gadījumos.

7.4. Datu iesniegšana Operatoram.

7.4.1. Slēdzot līgumu, Pircējam ir pienākums iesniegt Operatoram visus Sistēmā pieprasītos datus. Operatoram ir tiesības pieprasīt Pircējam un Dāvanu kartes lietotājam iesniegt papildus datus un informāciju, kas pēc Operatora uzskata ir nepieciešama klienta identifikācijas un izpētes procedūru veikšanai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Operatoram ir tiesības atteikties slēgt līgumu ar Pircēju vai veikt citus darījumus ar Pircēju un Dāvanu kartes lietotāju, un Operators nav atbildīgs par saistību pienācīgu izpildi, ja Pircēja iesniegtie dati ir nepatiesi, neprecīzi vai nav sniegti visi pieprasītie dati.

7.4.2. Pircējs apliecina savu piekrišanu Pircēja iesniegto datu apstrādei šā līguma izpildes vajadzībām. Operators apņemas turēt noslēpumā un neatklāt trešajām personām Pircēja Sistēmā sniegtos datus, izņemot, ja nepieciešama datu iesniegšana attiecīgajam Pakalpojumu sniedzējam pienācīgai un kvalitatīvai Dāvanu kartē norādīto Pakalpojumu izpildei vai ja datu nodošanu paredz Latvijas Republikas normatīvie akti.

7.4.3. Operatoram ir tiesības saglabāt un izmantot Pircēja norādītos datus un datus par veiktajiem darījumiem, lai iesniegtu Pircējam informāciju par citiem Sistēmā piedāvātajiem Pakalpojumiem, aktualitātēm un īpašiem piedāvājumiem, klietu lojalitātes programmas noteikumiem, ja Pircējs ir Sistēmā devis savu piekrišanu, atzīmējot to pie atbilstoša piedāvājuma Sistēmā, kā arī Operatoram ir tiesības izmantot Pircēja iesniegtos datus Pircēja sveikšanai tā dzimšanas un vārda dienā.

7.5. Sistēmas lietošanas izmaksas. Pircējs un Dāvanu kartes lietotājs no saviem līdzekļiem apmaksā izdevumus par Sistēmas lietošanai nepieciešamo datortehniku un Interneta pieslēgumu.

 

8.    Līdzēju atbildība un garantija

8.1. Pircējs ir atbildīgs par trešo personu, kuru lietošanā tiek nodota Dāvanu karte, informēšanu par Dāvanu kartes lietošanas noteikumiem.

8.2. Pircējs ir atbildīgs par šā līguma noslēgšanai un Dāvanu kartes piegādei iesniegto datu pareizumu.

8.3. Pircējs apliecina, ka tam ir zināms un pieņemams: par Pakalpojumu kvalitāti, drošumu, trūkumiem un atbilstību Dāvanu kartes noteikumiem ir atbildīgs Pakalpojumu sniedzējs un visi prasījumi, kas saistīti ar Pakalpojumiem, tiek pieteikti Pakalpojumu sniedzējam.

8.4. Operators apņemas bez papildus samaksas atmaksāt Dāvanu kartes lietotājam Dāvanu kartes atlikušo vērtību gadījumā, ja 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no Dāvanu kartes lietotāja pirmā pieprasījuma attiecīgajam Pakalpojumu sniedzējam nav iespējams izlietot Dāvanu karti norēķiniem ar Pakalpojumu sniedzēju vai Dāvanu kartē norādītais Pakalpojumu sniedzējs un tā Pakalpojumi nav pieejami. Šis neattiecas uz gadījumu, ja Pakalpojuma sniedzēja pakalpojumi uz laiku nav pieejami saistībā ar valstī noteiktiem vispārējiem ārkārtas situācijas ierobežojumiem. Ja Pircēja Dāvanu kartes iegādei iemaksātā naudas summa ir mazāka par Dāvanu kartē norādīto vērtību (akcijas vai klientu lojalitātes programmas ietvaros), izmaksājamās naudas vai attiecīgi jaunas Dāvanu kartes vērtības aprēķinā apmaiņai iesniegtās Dāvanu kartes vērtības vietā tiek ņemts vērā Pircēja iemaksātās naudas summas apmērs. Šajā punktā norādītā garantija ir spēkā visā Dāvanu kartes derīguma termiņā. Dāvanu kartes lietotāja prasījumi saistībā ar garantiju piesakāmi Operatoram un izskatāmi 9.2.-9.4.punktā norādītajā kārtībā.

8.5. Operators nenodrošina Dāvanu kartes izlietošanas iespēju noteiktā Pircēja vai Dāvanu kartes lietotāja izvēlētā laikā, Pakalpojumu sniegšanas laiks ir saskaņojams ar Pakalpojumu sniedzēju.

8.6. Operatoram ir pienākums nodrošināt Sistēmas darbību, tomēr Sistēmas uzlabošanas, pārbaudes vai trūkumu novēršanas darbu veikšanas laikā var rasties īslaicīgi Sistēmas darbības pārtraukumi, un Operators nekādā veidā nekompensē šādus Sistēmas darbības pārtraukumus.

8.7. Operators nav atbildīgs par Pircēja un Dāvanu kartes lietotāja zaudējumiem, tajā skaitā netiešajiem zaudējumiem un negūto peļņu, kas var rasties saistībā ar Dāvanu kartes nozaudēšanu, nozagšanu vai citādu prettiesisku atņemšanu, sabojāšanu, aizturēšanu vai atzīšanu par nederīgu.

8.8. Ir aizliegts Dāvanu karti kopēt, citādi pavairot un atkārtoti pārdot. Katras Dāvanu kartes numurs un autorizācijas jeb „PIN” kods ir unikāls un tikai pirmā persona, kas uzrāda Dāvanu karti, var ar to norēķināties par Pakalpojumiem. Pircējs un Dāvanu kartes lietotājs ir atbildīgs par Dāvanu kartes un tās datu saglabāšanu un turēšanu slepenībā, lai novērstu iespējamo trešo personu prettiesisku rīcību. Pircējs un Dāvanu kartes lietotājs var izpaust „PIN kodu” tikai vienlaicīgi ar Dāvanu kartes nodošanu trešās personas lietošanā, izpaust Operatoram (lietojot tikai Sistēmā norādītos Operatora kontaktdatus) vai Pakalpojumu sniedzējam brīdī, kad tiek veikti norēķini ar Dāvanu karti. Operators nav atbildīgs par Pircējam un Dāvanu kartes lietotājam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies neatļautas „PIN koda” izpaušanas gadījumā.

 

9.    Iesniegumu izskatīšanas procedūra

9.1. Iesniegumus, tajā skaitā sūdzības, kas attiecas uz norēķiniem ar Dāvanu karti, Dāvanu kartes lietotājs iesniedz Operatoram ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā pēc Dāvanu kartes derīguma termiņa beigām. Paziņojumi saistībā ar Dāvanu kartes vērtības neatbilstību iegādes darījuma noteikumiem tiek iesniegti saskaņā ar 4.3.punkta noteikumiem.

9.2. Iesniegumi tiek noformēti un iesniegti Operatoram rakstveidā, lietojot Sistēmā norādītos Operatora kontaktdatus, norādot iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru un adresi, Dāvanu kartes numuru un autorizācijas jeb „PIN” kodu, norādot datus par norēķiniem, kas veikti ar Dāvanu karti, sniedzot informāciju par apstākļiem, kas pamato iesniegumu, un norādot iesniedzēja lūgumu. Iesniegumam tiek pievienoti dokumenti, kas apstiprina iesniegumā norādītos faktus un apstākļus, ja tādi iesniedzējam ir pieejami.

9.3. Operators izskata iesniegumu 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas un sniedz iesniedzējam rakstveida atbildi. Ja Operatora atbilde iesniedzējam nav pieņemama, iesniedzējs ir tiesīgs nodot strīdu izskatīšanai valsts pārvaldes iestādē, ja normatīvie akti nosaka šādu iestādi, vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9.4. Šajā nodaļā norādītie noteikumi neattiecas uz iesniegumiem un sūdzībām par Pakalpojumu kvalitāti, kas tiek iesniegtas Pakalpojumu sniedzējam.

 

10.    Līdzēju rekvizīti

10.1. Līdzēji apņemas visus ar šo līgumu saistītos paziņojumus iesniegt otram līdzējam ar elektroniskā pasta palīdzību vai iesniegt rakstveidā, ja rakstveida forma paredzēta līgumā noteiktos gadījumos.

10.2. Saziņai ar Pircēju Operators ir tiesīgs izmantot Pircēja Sistēmā iesniegtos rekvizītus.

10.3. Operatora rekvizīti: SIA „Happycard”, reģistrācijas numurs 53603046151, adrese: Brīvības gatve 236 - 71, Rīga, Latvija, LV-1039, norēķinu konts LV95HABA0551030284714, tālr.: 63030300, e-pasts: [email protected]. Operators ir tiesīgs mainīt rekvizītus, norādot to Sistēmā.


Dokumenta versija sagatavota 2015. gada 7. aprīlī, stājas spēkā 2015. gada 7. aprīlī.                                                                                                                                         


                                                                                                                                            Pielikums Nr.1
                                                 Dāvanu kartes iegādes līguma un dāvanu kartes lietošanas noteikumiem

                                                        Ar dāvanu karti saistīto pakalpojumu cenrādis
 

Pakalpojuma nosaukums

Maksa, EUR

Dāvanu kartes apmaiņa pret naudu

20% no dāvanu kartes atlikušās vērtības, bet ne mazāk kā 7,00 EUR

Dāvanu kartes piegāde

 

Dāvanu kartes piegādes cenrādis atspoguļots Dāvanu kartes iegādes logā.

Dāvanu kartes piegāde e-pastā vai saņemšana birojā ir bez maksas.

Maksa par dāvanu kupona vai dāvanu kartes apmaiņu pret citu piedāvājumu FromMe mājaslapā 

Bez maksas

Maksa par norēķiniem ar dāvanu karti

Bez maksas

Maksa par dāvanu kartes vērtības pārbaudi Sistēmā

Bez maksas

Maksa par nozaudētas dāvanu kartes atkārtotu izsniegšanu

Bez maksasPakalpojumu cenrādis spēkā no 2014. gada 1. janvāra.

Lai nodrošinātu vislabāko fromme.lv lietošanas pieredzi, šajā tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Uzzināt vairāk.

Sapratu